Welcome to
Yao Zheng's Home Page

Yao Zheng

B.Sc., M.Sc., Ph.D.

Who Am I

At present I am a Cheung Kong chair professor (2001-) and the vice dean (2014-) of Faculty of Engineering with Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang, PR China, and am directing Center for Engineering and Scientific Computation (2002-), Zhejiang University. Also I am the founding deputy dean (2007-2013) of School of Aeronautics and Astronautics, Zhejiang University.

School of Aeronautics and Astronautics
Zhejiang University
Yuquan Campus
Hangzhou, Zhejiang, 310027, PR China
yao.zheng@zju.edu.cn
Web
http://www.cesc.zju.edu.cn
http://saa.zju.edu.cn
http://www.fe.zju.edu.cn
http://www.zju.edu.cn
86-571-8795 3168
86-571-8795 3167

Page created December 1997. Last updated August 2, 2014
by Yao Zheng